Promoties

Terug naar promoties

Nalu boat party met Lost Frequencies!

01 Sep 2021 - 31 Dec 2021

This promotion has passed.

Wie wil er mee met Lost Frequencies op een exclusieve BOAT PARTY?

voorwaarden

Sorry, there was an error submitting your entry. Please contact us if the problem persists

Invalid Captcha. Please try again.

Sorry, you do not meet the age eligibility for this promotion.

Congratulations to the winners!

promotie voorwaarden

 

ALGEMENE PROMOTIEVOORWAARDEN (UITGEBREIDE VERSIE)

 

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door aan de Promotie deel te nemen (de “Promotie”), aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.naluenergydrink.com te lezen. Hierin wordt uitgelegd hoe wij de door u verstrekte gegevens voor deelname aan de Promotie gebruiken.

 

1.      De Promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Energy Beverages Europe Limited, gevestigd te 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Nalu”).

2.      De Promotie staat open voor iedereen die achttien (18) jaar of ouder en woonachtig in België of Luxemburg is. Uitgesloten van deelname aan de Promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Nalu of aan haar verwante ondernemingen, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Promotie betrokken is.

3.      De Promotie loopt via de website [WEBSITE URL] (de “Website”) en wordt gepromoot via promotiemateriaal in geselecteerde winkellocaties in België en Luxemburg.

4.      Door deel te nemen aan de Promotie overeenkomstig deze Voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de beslissing(en) van Nalu, wiens beslissing bindend is, met betrekking tot alle aangelegenheden in verband met de Promotie. Hierover wordt niet door Nalu gecorrespondeerd.

5.      Alle tijdstippen en data die in deze Voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar tijdstippen en data in België en Luxemburg. In geval van betwisting over tijdstip en datum van een inzending zal de beslissing van Nalu bindend zijn.

6.      U bent niet verplicht tot aankoop van een product om aan de Promotie deel te nemen.

 

Deelname

 

7.      De Promotie vangt aan om 00:01 op 1 september 2021 (“Ingangsdatum”) en loopt af om 23:59 op 31 december 2021 (“Sluitingsdatum”).

8.      Om aan de Promotie deel te kunnen nemen moet een deelnemer:

(a)    handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden;

(b)    hun gegevens invoeren zoals aangegeven op de Website (zoals volledige naam, woonadres,

geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres); en

(d)    de volgende vraag beantwoorden in maximaal dertig (30) woorden: “Waarom verdienen u en uw beste vriend(in) een kaartje voor het Lost Frequencies bootfeest?” (“Antwoord”).

 

Prijs en Voorwaarden

 

9.      Iedere deelnemer die een geldige inzending heeft ingezonden volgens de omschrijving hierboven (elk een “Geldige Inzending”) zal worden opgenomen in een pool van inzendingen met iedere andere Geldige Inzending.

10.    Een panel bestaande uit twee (2) vertegenwoordigers van Nalu en één (1) onafhankelijk jurylid (die samen de “Jury” vormen) zal samenwerken en binnen drie (3) dagen na de Sluitingsdatum tweehonderd en vijftig (250) winnaars kiezen (ieder een “Winnaar” en gezamenlijk de “Winnaars”) wiens Antwoorden de meest creatieve en originele reactie, vindingrijkheid, het beste inzicht in Nalu® en Lost Frequencies en het beste woordgebruik en de beste schrijfstijl vertonen (“Selectiecriteria”). De Jury zal ervoor zorgen dat de inzendingen geldig zijn in overeenstemming met deze Voorwaarden, de Geldige Inzendingen aan de hand van de Selectiecriteria beoordelen en de Prijs (zoals hieronder omschreven) aan de Winnaar toekennen (de “Selectieprocedure”).

11.    De Winnaars winnen ieder twee (2) toegangskaarten voor een bootfeest in Antwerpen dat plaatsvindt tussen 1 maart 2022 en 31 maart 2022 (de exacte datum zal naar eigen goeddunken door Nalu bepaald worden) ("Evenement”) ter waarde van eenhonderd en 00/100 euro (€100,00) ("Prijs”). Elk kaartje geeft de houder ervan toegang tot het Evenement en toegang tot alle openbare ruimtes van het Evenement gedurende de openingsuren van het Evenement.

Alleen de Winnaars en één (1) door de Winnaar uitgekozen persoon (elk een “Uitgekozen Persoon” en gezamenlijk de “Uitgekozen Personen”) kunnen van de voordelen van de Prijs profiteren. De Uitgekozen Persoon moet door Nalu worden goedgekeurd, achttien (18) jaar of ouder zijn en woonachtig in België of Luxemburg zijn.
Alvorens tot een Winnaar te worden uitgeroepen en hun Prijs in ontvangst te kunnen nemen, kan van de mogelijke Winnaar en hun Uitgekozen Persoon verlangd worden dat zij:

kunnen bewijzen dat zij hiervoor in aanmerking komen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats, identiteit, waarbij onder meer maar niet uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identiteitsbewijs;
een aansprakelijkheidswaiver en een schriftelijke bevestiging dat zij een geschikte kandidaat zijn ondertekenen alvorens de Prijs aan hen wordt afgegeven. Kopieën van de van toepassing zijnde waiver en bevestiging kunnen op verzoek worden opgevraagd via www.naluenergydrink.com/contact. Indien Nalu niet binnen de door Nalu daartoe gestelde redelijke termijn van deze informatie voorzien wordt, kan dit ertoe leiden dat een Winnaar de aanspraak op hun Prijs verliest en dat Nalu vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere Geldige Inzending trekt.

Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijs, inclusief, maar niet beperkt tot belasting, geldige reisverzekering, accommodatie, vervoer, uitrusting, eten en drinken, eventueel vermaak en al het overige dat met de Prijs verband houdt en niet specifiek in de definitie van de Prijs hierboven is opgenomen en genoemd wordt, zijn volledig voor rekening van elke Winnaar.

   

Kennisgeving en levering van de Prijs

 

15.    De Winnaars zullen binnen drie (3) dagen na de Selectieprocedure (“Kennisgeving”) per e-mail en/of telefonisch via het op de inzending vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer verwittigd worden. Onsuccesvolle deelnemers ontvangen geen bericht.

16.    Informatie in verband met het accepteren van de Prijs wordt gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaars verstrekt.

17.    Indien Nalu er niet in slaagt om binnen drie (3) dagen na de Kennisgeving (i) contact op te nemen met een mogelijke winnaar; of (ii) een mogelijke winnaar niet in staat is om om welke reden dan ook het Evenement bij te wonen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en zal Nalu vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk een andere Geldige Inzending selecteren.

 

Algemene Voorwaarden

 

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per persoon en elke deelnemer mag niet meer dan één (1) inzending indienen. Nalu behoudt zich het recht voor om deelname aan de Promotie van iemand die meer dan één (1) inzending indient, of tracht in te dienen, te weigeren.
Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Nalu behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen na te gaan en inzendingen waarvan zij denkt dat deze gebruik hebben gemaakt van eventuele geautomatiseerde invoertechnieken, buiten te sluiten.
 Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze Promotie zijn een computer en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat zij toestemming verkrijgen van de eigenaar van de computer en van de persoon die voor de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie gevorderd worden voor uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om aan de Promotie te kunnen deelnemen.
Alle inzendingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment van inschrijving in de database van Nalu en niet op het moment waarop de inzending door de deelnemer via de Website is ingediend.
Indien er een geschil is over de identiteit van een Winnaar, is de beslissing van Nalu definitief.
Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indiening van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending is ontvangen. Nalu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist zijn ingevuld, verloren zijn geraakt, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de Winnaar om welke reden dan ook niet in staat is aanspraak te maken op zijn/haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of indien Nalu niet in staat is de Prijs te leveren vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden, behoudt Nalu zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
De Winnaars gaan ermee akkoord om op verzoek van Nalu in redelijkheid mee te werken aan publiciteit die voortvloeit uit de Promotie en zullen ervoor zorgen dat de Uitgekozen Persoon hiermee akkoord gaat en de Winnaars en de Uitgekozen Persoon erkennen dat Nalu gebruik kan maken van hun naam, foto en audio- en/of video-opnames van hen in publiciteit in verband met de Promotie, zoals in het privacybeleid van Nalu beschreven staat.
Indien Nalu niet aan deze Voorwaarden voldoet, is zij verantwoordelijk voor verlies of schade waaronder de deelnemer lijdt en die het voorzienbare resultaat zijn van Nalu’s schending van deze Voorwaarden of de nalatigheid hiervan, maar is niet verantwoordelijk voor eventueel onvoorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar, indien zij een vanzelfsprekend resultaat waren van de schending van Nalu of indien zij overwogen werden door de deelnemer en Nalu op het moment van de inzending van de deelnemer met betrekking tot de Promotie. Behalve Nalu’s aansprakelijkheid voor voorzienbaar verlies en schade, wijst Nalu en/of haar verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers alle aansprakelijkheid in de meest ruime zin als toegestaan bij de wet af.
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Promotie zelf of het toekennen van enige Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de macht van Nalu. Dienovereenkomstig mag Nalu, naar eigen inzicht, de Promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Nalu.
Nalu behoudt zich het recht voor om: (a) het formaat van de Promotie te wijzigen en/of de Promotie of (een) fase(n) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke macht, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer; en/of (b) de deelname van iemand aan de Promotie of toekomstige promoties georganiseerd door Nalu te weigeren: (i) indien Nalu redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen; (ii) indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de Startdatum is gediskwalificeerd voor door Nalu georganiseerde wedstrijden of promoties; (iii) indien Nalu redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of (iv) indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie (of indien deelname aan de Promotie geweigerd is om welke reden dan ook).
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Nalu niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaars zijn met betrekking tot de Prijs belastingplichtig.
Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
U accepteert dat in het geval dat u de Winnaar bent, uw naam openbaar gemaakt kan worden. De namen van de Winnaars zijn beschikbaar door binnen 90 dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met Nalu via www.naluenergydrink.com/contact.
De Promotie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales, afhankelijk van dwingende bepalingen van plaatselijke consumentenwetten die van rechtswege ten behoeve van uzelf van toepassing zijn en niets in de Promotie en deze Voorwaarden heeft invloed op uw rechten om als consument zicht te verlaten op dergelijke dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving.
Geschillen (contractueel of niet-contractueel) die op grond van of in verband met deze Promotie of deze Voorwaarden ontstaan, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales. Dit zal echter volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming de verplichte rechten van de consument niet beperken.
Mocht u vragen hebben over de Promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met uw klantenserviceteam via www.naluenergydrink.com/contact .

sluit voorwaarden